Detlev Mohr

1 post
Senior Partner, McKinsey & Company